Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă în limba română (IFR)

Numărul de locuri pentru anul academic 2018-2019 va fi afişat pe site-ul facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (www.comunicare.ro).

Calendarul admiterii

– 16-21 iulie a.c. - perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere şi a scrisorii de motivaţie);

– 25 iulie a.c., după ora 18.00 – afişarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere (la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro).

In perioada 26-27 iulie a.c., studenţii admişi la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) trebuie să se prezinte la secretariatul FCRP, pentru înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menţionată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Condiții de înscriere

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de specializare şi de anul absolvirii.

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%).

Scrisoarea de motivaţie va fi tipărită într-un singur exemplar şi va fi depusă odată cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menţionată. Dosarele de admitere nu vor fi acceptate fără scrisoarea de motivaţie.

La cererea tip de înscriere, care se va găsi la sediul facultăţii şi pe site-ul www.comunicare.ro, se vor anexa următoarele:

- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată; 

- certificat de naştere, în copie legalizată;

- buletin/carte de identitate, în copie;

-  certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;

-  adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care să se menţioneze „clinic sănătos pentru înscriere la facultate”;

-  chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită în contul facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2017-2018);

-  scrisoare de motivaţie (750-1000 de cuvinte);

-  Curriculum vitae;

-  patru fotografii tip carte de identitate;

-  un dosar plic.

Atenție!

Fișa de înscriere tip va fi disponibilă la secretariatul facultăţii și pe site-ul:  www.comunicare.ro.

Dosarele pot fi trimise și prin poştă, data poștei fiind cel mai târziu 21 iulie a.c.

IMPORTANT!

Facilităţi absolvenţii SNSPA/ FCRP:

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii SNSPA vor beneficia de scutirea de la plata taxei de înscriere

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, absolvenţii FCRP vor depune doar cererea de înscriere tip, adeverinţa de licenţă, CV-ul şi prezentarea în format PowerPoint (.ppt) sau scrisoarea de motivaţie, în funcţie de masteratul la care susţin admiterea;

- Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, candidaţii din afara SNSPA, care doresc sa susţină examenul de admitere la mai multe masterate, vor plăti o singură taxă de înscriere.

Pentru detalii despre bibliografia orientativă, accesati lista de masterate:


Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor pentru anul universitar 2018-2019 va fi afişată pe site-ul www.comunicare.ro, după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor. Taxele pentru anul academic 2017-2018 pot fi vizualizate la adresa: http://comunicare.ro/index.php?page=taxe

Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză