Printati aceasta pagina

Doctorat

Admiterea la învățământul cu frecvență (IF)

Studii universitare de doctorat

(locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

La colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în Știinţe ale Comunicării se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă și diplomă de master/studii aprofundate (promoţiile anterioare anului 2003 nu au obligativitatea prezentării diplomei de master). Cetăţenii altor state se pot înscrie la admiterea la doctorat în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Educaţiei Naţionale.

Condiții de înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

-          fişa-tip de înscriere, în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat;
-          Curriculum Vitae;
-          lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului;
-          propunerea unui proiect de cercetare (în scris, minimum 10 pagini) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific;
-          lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă;
-          un capitol (cu notele şi bibliografia aferente) din lucrarea de licenţă sau disertaţia de master sau un studiu de specialitate publicat;
-          atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Catedra de limbi străine, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA; excepţie fac acei candidaţi care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, o facultate acreditată sau care au atestat DALF, TOEFL, sau alte certificate internaţionale recunoscute. Cei care nu au un astfel de atestat vor face dovada stăpânirii limbii străine în timpul colocviului de admitere;
-          certificatul de naştere în copie legalizată sau copie şi originalul pentru legalizare la facultate;
-          certificatul de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul, în copie legalizată sau copie şi originalul pentru legalizare la facultate;
-          diploma de bacalaureat sau un act echivalent în original/copie legalizata sau copie şi originalul pentru legalizare la facultate;
-          diploma de licenţa şi foaia matricolă în original/copie legalizata sau copie şi originalul pentru legalizare la facultate;
-          diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi foaia matricolă în original) în original/copie legalizata sau copie şi originalul pentru legalizare la facultate;
-          chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Proba de concurs

Colocviu pe baza proiectului de cercetare propus de candidat, a CV-ului și a capitolului (cu notele și bibliografia aferente) din lucrarea de licenţă/ disertaţia de master sau a unui studiu de specialitate publicat (care va fi inclus în dosarul de înscriere).

Coordonatori de doctorat (în domeniul ştiinţelor comunicării)

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, [email protected]

Prof. univ. dr. Diana Cismaru, [email protected]

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu, [email protected]

Prof. univ. dr. Paul Dobrescu, [email protected]

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu, [email protected]

Conf. univ. dr. Loredana Radu, [email protected]

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, [email protected]

Prof. univ. dr. Tudor Vlad, [email protected]

Candidaţii sunt încurajaţi să contacteze un coordonator de doctorat în vederea elaborării proiectului de cercetare.

Temele specifice fiecărui coordonator pot fi vizualizate aici.

Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor poate fi vizualizată în zona STUDENŢI> TAXE.

Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.

Pentru mai multe informaţii, accesați: doctorat.snspa.ro