Printati aceasta pagina

Licenţă

Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice oferă următoarele specializări:

Comunicare şi Relaţii Publice
Publicitate
- Nou! Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză).

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa  o cerere de înscriere tip  la care se anexează:

 - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original/ copie legalizată sau copie și originalul pentru legalizare la facultate, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2020, adeverinţa de absolvire a liceului în original/ copie legalizată/ copie și originalul pentru legalizare la facultate, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;

- diploma de competență lingvistică, în original/ copie legalizată sau copie și originalul pentru legalizare la facultate (pentru candidații care doresc să ocupe un loc la specializarea Comunicare și Media Emergente și care susțin proba de concurs la altă disciplină decât Limba engleză);

 - certificatul de naştere, în copie legalizată sau în copie şi originalul pentru legalizare la facultate (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);

 - cartea de identitate, în copie;

 - adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”, în original;

 - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată sau în copie şi originalul pentru legalizare la facultate, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

 - chitanţa de plată a taxei de admitere, taxă care se achită în contul facultăţii (valoarea taxei va fi afişată după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2020-2021);

 - patru fotografii ¾  (cu numele candidatului scris pe verso);

 - un dosar plic.

 

Numărul de locuri pentru anul academic 2019-2020 este afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

Numărul de locuri pentru anul academic 2020-2021 va fi afişat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice.

Condiții de înscriere

Pentru învățământul cu frecvenţă (IF), înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în perioada 13–17 iulie 2020. Proba de concurs va avea loc în data de 19 iulie 2020, pentru specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente (în limba engleză).

La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare, la studiile universitare de licenţă, numai prin concurs de admitere.

Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoștință celor interesați prin afișare, la avizierul FCRP şi pe site-ul www.comunicare.ro, pe 22 iulie 2020. Eventualele contestații se depun în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele contestațiilor se comunică în termen de două zile. În perioada 23-24 iulie 2020, studenții admiși la învățământul cu frecvenţă (IF) trebuie să se prezinte la secretariatul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pentru înmatricularea la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) la care au fost declarați admiși. Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de bacalaureat în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Cuantumul taxelor

Valoarea actualizată a taxelor poate fi vizualizată în zona STUDENŢI> TAXE, după ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul acestora. Informaţiile privind taxele din anul anterior au caracter orientativ.

Probele de concurs

La înscriere, candidaţii pot opta pentru una dintre cele trei specializări (Comunicare și Relații PublicePublicitate sau Comunicare și Media Emergente), indicând ordinea preferințelor pe fișa de înscriere.

Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul de admitere, pe baza primei opţiuni, indiferent de disciplina de concurs pentru care au optat candidaţii. În situaţia în care candidatul formulează şi altă opţiune, aceasta poate fi valorificată doar atunci când rămân locuri neocupate după înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile finanţate de la buget (fără taxă) doar la o singură specializare.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: limba şi literatura română, limba engleză, istorie, psihologie, economie.

Pentru specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză), candidații care aleg să susțină proba scrisă la altă disciplină decât limba engleză sunt obligați să depună la dosar dovada deținerii unei diplome de competență lingvistică (în copie certificată conform cu originalul).

Diplome de competență lingvistică acceptate:

  • International English Language Testing Service (IELTS) Academic: scor general minim 6.0
  • Cambridge B2 First: scor general minim 169
  • Cambridge C1 Advanced
  • Cambridge C2 Proficiency
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internet-based test (iBT): scor general minim 80.

Subiecte

Pentru admiterea în anul academic 2020-2021, propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate pe site-ul facultăţii www.comunicare.ro, la secţiunea Subiecte admitere. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse pentru fiecare disciplină.

Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate pe baza programelor pentru examenul de Bacalaureat din anul 2020, aprobate şi făcute publice de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pot fi folosite toate manualele autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Observaţie!

Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidaţi cu note egale.