Printati aceasta pagina

Masterat Managementul Proiectelor

Consultaţi pagina de admitere: Masterat Managementul Proiectelor.

Misiunea Masteratului de Managementul proiectelor este de a contribui la profesionalizarea managementului de proiect în România atât prin formarea de specialişti în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cât și pregătirea specialiştilor în implementarea proiectelor cu finanțate privată, menite a contribui la dezvoltarea companiilor și a mediului de afaceri în general. Masteratul de Managementul Proiectelor a primit în februarie 2011 recunoaștere internațională, fiind singurul program masteral de managementul proiectelor din România acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC).

Programul de masterat este disponibil în trei versiuni:
1. Masterat cu frecvență și predare în limba română
2. Masterat cu frecvență și predare în limba engleză
3. Masterat cu frecvență redusă

Masteratul în Managementul proiectelor se adresează:
• celor care doresc să se specializeze în managementul proiectelor cu finanțare publică și/sau privată (viitori manageri de proiect, membri ai echipei de proiect, membri ai biroului de proiecte – PM Office sau ai grupului de experți în proiecte, consultanți, formatori);
• celor care doresc să se specializeze în pregătirea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană (funcționari din administrația publică, consultanți, angajați ai companiilor publice sau private interesate de atragerea fondurilor nerambursabile europene);
• celor care au experiență în management de proiect și caută oportunități de profesionalizare în domeniu, prin alinierea la bunele practici internaționale și/sau certificarea ca manageri de proiect profesioniști (conform standardului internațional al PMI – Project Management Body of Knowledge PMBok).

Posibilitățile de angajare pe piata muncii dupa absolvirea masteratului:

Ca urmare a conştientizării faptului că proiectele în sine reprezintă o sursă de competitivitate, managementul proiectelor devine o strategie organizaţională din ce în ce mai agreată de organizaţii – publice, private, mari sau mici.
În acest context favorabil, absolvenții masteratului se pot angaja ca manageri de proiect sau directori de proiect în diferite organizații și în diferite domenii – atât în sectorul profit, cât și în cel non-profit.
Absolvenții noștri coordonează proiecte în diferite domenii: construcții, IT, financiar-bancar, producție, retail, dezvoltarea resurselor umane, socio-cultural etc.
O altă posibilitate de angajare este în sectorul public, mai exact în unitățile care gestionează proiecte și programe finanțate de Uniunea Europeană (autorități de management, organisme intermediare, unități pentru implementarea proiectelor din administrația centrală și locală). Cele mai compatibile ocupații (conform COR) sunt: manager proiect, manager îmbunătăţire procese, director de program, manager general, manager, şef proiect bancă, manager proiect informatic, manager al sistemului de management al riscului.

Profilul masteratului

Masteratul în Management de proiect are o pronunțată componentă aplicativă, fiind un program universitar esențialmente profesional. Se pune un mare accent pe însușirea tehnicilor și instrumentelor specifice de inițiere, planificare, monitorizare, control și încheiere a proiectelor. Fiind un masterat acreditat de PMI GAC, atât programa de învățământ, cât și modul de predare respectă Project Management Body of Knowledge, considerat cel mai utilizat și apreciat standard de management de proiect pe plan internațional.
Profesorii masteratului sunt deopotrivă teoreticieni și practicieni în domeniul proiectelor și al managementului, ceea ce constituie un element de valoare adăugată, masteranzii fiind expuși unui evantai de lecții învățate și bune practici, pe care le pot transpune în propriile proiecte.

Disciplinele studiate:

SEMESTRUL I

Antreprenoriat și inovare. Discutarea antreprenoriatului este un demers esențial nu numai pentru dimensiunea teoreticã, prin care se încearcã analiza acțiunii antreprenoriale în contextul sistemului economic de piațã și a implicațiilor acestuia asupra diverselor aspecte ale performanței economice, dar și pentru dimensiunea sa practicã, respectiv a clarificãrii pentru antreprenori a coordonatelor și constrângerilor obiective cu care se confruntã în implementarea proiectelor de afaceri pe care le contemplã. Într-un context economic global al hipercompetiției și turbulenței tehnologice, conștientizarea acestui cadru al acțiunii antreprenoriale precum și oferirea unor instrumente concrete de calcul economic reprezintã propunerile esențiale ale acestui curs care dorește o îmbinare armonioasã a dimensiunii teoretice cu cea practicã. (c.d.a. Prof. univ. dr. Radu Mușetescu, c.d.a. drd. Lavinia Iancu).

Managementul proiectelor I. Cursul de management de proiect își propune să definească noțiunile elementare de management de proiect, dând posibilitatea studenților să înțeleagă metodele și tehnicile utilizate în proiecte, dar și să le aplice practic pe teme alese de ei. Cursurile se desfășoară interactiv, iar temele vor fi realizate lucrând în echipe, simulând astfel situațiile reale din proiecte. Expunerea la standardul american de management de proiect le va oferi studenților atât posibilitatea de a înțelege procesele de management de proiect, precum și o posibilă sursă în vederea dezvoltării sau îmbunătățirii metodologiei de management de proiect din companiile în care își desfășoară activitatea. În primul semestru, cursul se concentrează pe primele două procese de management de proiect: inițierea și planificarea (resurselor umane, resurselor materiale și financiare, timpului). (Lect. univ. dr. Simona Bonghez, PMP).

Leadership și managementul echipei de proiect. Acest curs este principal un curs de psihologie aplicată la contextul echipei de muncă. Particularizarea principiilor psihologiei industrial-organizaționale la realităţile echipei de proiect este foarte facilă şi este făcută explicit în timpul prelegerilor. Obiectivul major al cursului este transmiterea de cunoştinţe şi crearea de deprinderi în rândul studenţilor, care să îi obişnuiască pe aceştia să interpreteze fenomenele individuale şi grupale cu care se confruntă la locul de muncă, în general, şi în echipele din care fac sau vor face parte, în special, ca efecte ale diferenţelor individuale. Cursul este orientat extrem de practic, referinţele teoretice sunt ţinute la un minim şi sunt făcute doar atunci când în lipsa lor înţelegerea temei respective ar fi pusă în pericol.(c.d.a. Lect. univ. dr. Carmen Novac)

SEMESTRUL al II-lea

Managementul proiectelor II. În cel de-al doilea semestru, cursul se concentrează pe ultimele trei procese de management de proiect: execuția, monitorizarea și controlul, încheierea (managementul riscurilor, comunicarea cu echipa de proiect și cu alți deținători de interese, metoda valorii dobândite în controlul proiectelor, managementul contractelor, managementul calității etc.). (Lect. univ. dr. Simona Bonghez, PMP).

Strategii și tehnici de atragere a finanțării de la Uniunea Europeană. Cursul îşi propune să fixeze cadrul teoretic al implementării politicilor comunitare şi să arate importanţa proiectelor în atingerea obiectivelor acestor politici. Altfel spus, cursul încearcă să răspundă, în primul rând, la întrebarea de ce se acordă fondurile europene, pentru a ajunge, mai apoi, la cum se obţine finanţare de la Uniunea Europeană.O atenţie deosebită este acordată pregătirii unui proiect, analizei situaţiei şi identificării nevoilor cu care se confruntă, într-un anumit moment, o organizaţie. (Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc)

Analiza financiară a proiectelor. Cursul are drept scop crearea de manageri de proiect şi dezvoltarea abilităţilor de managementul proiectelor pentru propunerea, câştigarea şi realizarea cu succes a proiectelor în cadrul sistemelor economico-politice concurenţiale globalizate. Cursul furnizează elementele referitoare la managementul financiar al proiectelor respectiv al afacerilor prin proiecte, relevând importanţa, natura şi rolul managementului financiar cu explicitarea elementelor teoretice şi aplicative. (c.d.a. prof. univ. dr. Constantin Opran).

Semestrul al III-lea

Aplicații informatice pentru managementul proiectelor. Aplicaţiile informatice pentru managementul proiectelor asistă şi ajută managerii pentru aplicarea cunoştinţelor şi tehnicilor specifice de management de proiect asupra activităţilor proiectelor în vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse. Microsoft Project se situează printre principalele aplicaţii informatice folosite la managementul proiectelor prin intermediul căreia se pot parcurge toate etapele managementului unui proiect: planificarea, urmărirea şi controlul, închiderea proiectului. Astfel, cursul își propune inițierea studenților în folosirea aplicațiilor informatice, în vederea eficientizării managementului proiectelor. (c.d.a. Conf. univ. dr. Bogdan Abaza).

Managementul riscului. Absolut inevitabil, fiecare proiect prezintă riscuri ce trebuie identificate şi luate în considerare în momentul în care un manager de proiect efectuează planificarea proiectului. Dar cum le identifică? Cum stabilim care este probabilitatea cu care acele riscuri pot deveni realitate? Care sunt metodele de eliminare sau diminuare a efectelor riscurilor identificate? Cum alegem cele mai bune metode de mitigare? Toate aceastea vor fi parte a cursului pe care vi-l propunem. După parcurgerea acestuia veţi fi capabili să identificaţi riscurile generale şi specifice în cadrul activităţilor zilnice curente, dar mai ales în cadrul activităţilor manageriale, veţi putea clasifica riscurile în funcţie de importanţa impactului şi a probabilităţii de realizare a acestora, veţi putea să realizaţi o strategie eficientă de management al riscurilor şi să optimizaţi deciziile pe baza controlului riscurilor. (c.d.a. Lect. univ. dr. Sergiu Stan)

Monitorizarea și indicatorii de performanță sunt câteva elemente cheie pentru succesul proiectelor/programelor dar și pentru organizațiile care le implementează. Acest curs își propune familiarizarea studenților cu conceptele și principalele instrumente ale utilizării monitorizării pentru atingerea rezultatelor. Astfel, studenții vor putea să dezvolte atât un cadru de legătură între activități, rezultate și impact, în ciclul de viață al unui proiect/program cât și un sistem de monitorizare și indicatori prin care să se identifice/ cuantifice corect progresul către obținerea rezultatelor și să utilizeze monitorizarea pentru a raporta în mod coerent performanțele și progresul și pentru a lua decizii bazate pe dovezi. (c.d.a. dr. Irina Lonean)

Semestrul al IV-lea

Pregătirea și implementarea proiectelor de cercetare. Cursul are un pronunţat caracter aplicativ, cu obiectivul de a prezenta studenţilor o categorie specială de proiecte, a căror raţiune de a fi constă în contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii. În cadrul acestui curs, sunt prezentate, discutate şi analizate cereri de finanţare ale unor proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale şi internaţionale. De asemenea, un accent deosebit cade asupra rubricii „metodologia cercetării” inclusă în orice cerere de finanţare pentru astfel de proiecte. Tematica aleasă include şi prezentarea unor aspecte fundamentale ale politicii europene în domeniul cercetării-dezvoltării.(c.d.a. Prof. univ. dr. Adrian Curaj)

Evaluarea și auditul proiectelor. Cursul introduce, dezvoltă şi aprofundează concepte şi practici noi, construind pe temelia cunoştinţelor deja însuşite la cursul Managementul proiectelor. Cursul abordează prezentarea şi înţelegerea acestui instrument din perspectiva instituţiei / echipei de proiect evaluate, adăugând noţiuni elementare şi tehnici la metodologia de evaluare deja însușită de studenți. În cadrul seminarelor, studenţii vor deprinde practica auditării, aflându-se concomitent în postura duală de auditor şi auditat. Structura cursului păstrează, aşadar, două faţete: una teoretică – privitoare la metodologia şi instrumentarul auditului, şi una practică – aplicarea acestora în viaţa reală, în tipologia proiectelor derulate în comunităţi.(c.d.a. Lect. univ. dr. Sergiu Stan)

Metodologii Agile de management de proiect. Cursul are ca scop descrierea şi analizarea principalelor metodologii alternative de management de proiect, metodologii ce sunt implementate în special în proiecte din sfera tehnologiei informaţiei. Acestea pot fi aplicate în orice proiect în care echipele sunt formate, într-un procent semnificativ, din knowledge workers. Aceste metodologii alternative sunt cunoscute ca metodologii lightweight sau Agile şi sunt prezentate în curs în contrast cu metodologiile de management de proiect tradiţionale (heavyweight), evidenţiindu-se diferenţele în ceea ce priveşte abordarea proiectelor în general precum şi poziţionarea acestora relativ la activitaţile de planificare a execuţiei, tratare a schimbărilor sau implementare a comunicării.  Metodologia cu utilizarea cea mai largă este Scrum, şi acesta este tratată într-un mod extensiv în curs, prezentându-se nu doar rolurile îndeplinite de persoanele ce formează echipa de proiect sau practicile specifice Scrum ci şi procesul de transformare a unei echipe „tradiţionale” într-o echipă Scrum. (Lect. univ. dr. Simona Bonghez, PMP, Asist. univ. dr. Mirela Pîrvan)

Metode de cercetare în științele comunicării. Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele metode şi tehnici folosite în cercetarea din diferite arii ale comunicării şi deprinderea studenţilor să folosească datele cercetării ştiinţifice pentru  elaborarea strategiilor de comunicare şi rezolvarea unor probleme specifice.(Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru, Conf. univ. dr. Loredana Ivan)

Proiectele masteratului

Cadrele didactice și studenții Masteratului de Managementul Proiectelor au inițiat numeroase colaborări cu organizații autohtone care promovează profesionalizarea managementului de proiect în România.
Masteratul de Managementul Proiectelor din cadrul SNSPA-FCRP are o colaborare foarte eficientă cu asociaţia profesională de management de proiect Project Management Institute Romania Chapter (PMI RO ). Rezultatele colaborării s-au concretizat în organizarea a numeroase evenimente pe tema managementului de proiect. Cel mai recent eveniment – Gates Open for Project Management - GO PM! – are în centru absolvenții masteratului și transferul de cunoștințe către generațiile următoare.

Profesorii Masteratului în Managementul proiectelor au o implicare fructuoasă în cercetarea dedicată managementului de proiect. Prezentăm, pe scurt, o mică parte din aceste proiecte:
1. Percepţia privind relevanţa socială a managementului de proiect. Studiu comparativ între nivelul de maturitate al managementului de proiect în învăţământul superior românesc şi cel european (director de grant: prof. dr. Alina Bârgăoanu). Cercetarea pornește de la premisa că există o corelație între gradul de maturitate a societății românești în ceea ce privește managementul de proiect și rezultatele obținute în managementul fondurilor europene. Premisa a fost testată și verificată în spațiul european (Gareis, 2005), inspirând politici de anvergură în ceea ce privește orientarea pe proiecte a diferitelor state europene (ex. “Programme I Austria – The Austrian Project Management Initiative”, “Project Sweden Initiative”, “Global Project Business Iniative – Great Britain").
2. Globalizare si educație. Universitatea orientată pe proiecte - noul model de universitate pentru secolul XXI (director de grant: prof. dr. Paul Dobrescu). Acest proiect introduce, pentru prima dată, conceptul de ”universitate orientată pe proiecte” și se bazează pe premisa că există o corelație între orientarea pe proiecte a unei universități și capacitatea acesteia de a inova. Cercetarea este realizată la nivel național și oferă un diagnostic referitor la capacitatea universităților românești de a face față globalizării și integrării europene.
3. Proiectul Jean Monnet ”Communicating Europe: Policies and Strategies for Increasing EU’s Visibility among Member States”, finanțat de Comisia Europeană – acesta este primul modul european dedicat politicii de comunicare a Uniunii Europene. Obiectivul proiectului este de a contribui la profesionalizarea comunicării pe teme europene – în special, pe teme legate de gestionarea proiectelor europene.
4. Reţeaua europeană de cercetare PMUni. Iniţiativă a departamentului de management de proiect PROJEKTMANAGEMENT GROUP (din cadrul Universităţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena – Austria), PMUni (Project Management in Universities) este o „reţea” academică al cărei obiectiv este promovarea managementului de proiect la nivel european (în special, prin iniţierea unor proiecte de cercetare în management de proiect gestionate în cooperare cu mai multe instituţii academice). De la înfiinţare şi până în prezent, 14 universităţi din Austria, Danemarca, Franţa, Ungaria, Norvegia şi Slovacia au devenit parte din această structură academică de cooperare.
5. Participarea la programul internaţional de cercetare Project Orientation International. Programul a fost iniţiat de departamentului de management de proiect PROJEKTMANAGEMENT GROUP (din cadrul Universităţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena – Austria) şi a urmărit cercetarea nivelului de maturitate al managementului de proiect în următoarele ţări: Africa de Sud, Austria, Finlanda, Germania, Lituania, Norvegia, România (participanţi la cercetare: Roland Gareis, Alina Bârgăoanu, Loredana Vladu, studenţi ai masteratului de Managementul proiectelor).
6. Participarea în proiectul global de cercetare al asociaţiei Project Management Institute - Unified Project Management Lexicon (studenţi masteranzi). Unified Project Management Lexicon reprezintă o iniţiativă a Project Management Institute care vizează crearea unei terminologii unitare pentru domeniul managementului de proiect; premisa este că un vocabular comun reprezintă unul dintre primii paşi către profesionalizarea managementului de proiect. Studenţii masteratului s-au implicat în acest proiect de cercetarea prin furnizarea unor date primare, rezultate din chestionarea a numeroşi manageri din proiect din mediul public şi din mediul privat.

Ce spun absolvenții:

”Masteratul de Managementul proiectelor din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice SNSPA a reprezentat pentru mine o provocare și totodată o experiență care mi-a marcat fundamental cariera. A fost locul în care am descoperit pentru prima data ce inseamnă cu adevarat ”managementul proiectelor” și am ales acest domeniu ca parcurs profesional și, mai mult decât atât, ca pasiune. Am avut parte nu doar de profesori și asistenți de înaltă ținută academică, ci de profesioniști cu vastă experiență în domeniu care ne-au împărtășit nu doar cunoștințe ci ne-au transmis dorința pentru lucrul bine făcut și pentru excelență. Nu în ultimul rând, a fost locul în care am legat prietenii, cu oameni minunați, colegii mei, legături care s-au dovedit a fi punți peste timp și ancore profesionale.”
(Maria Timofte, PMP - Head of Contract Management Department - International Consulting Expertise ICE)

”Dacă aș fi acum în situația de a da din nou la masterat, un lucru este cert: aș alege tot Masteratul de Managementul Proiectelor. Au fost doi ani incredibili, plini de proiecte și lucru în echipă, în care aspectele teoretice au fost dublate de experiența practică. Am apreciat enorm multitudinea de oportunități oferite de a participa la evenimente dedicate, posibilitatea de a ne implica în proiecte de cercetare la nivel de facultate pentru a căștiga experiență, spiritul deschis al profesorilor și, mai ales faptul că, având experiență practică semnificativă în domeniu, ne-au oferit în cadrul cursurilor și seminariilor exemple și studii de caz reale. Nu am simțit în niciun moment că ceea ce ni se explica la cursuri ar fi invechit sau „rupt” de realitatea din piață, ceea ce ne-a permis să ieșim de pe băncile masteratului având o imagine destul de clară a ceea ce se intamplă în mediul de afaceri. Nu mi-aș putea imagina un start mai bun pentru a activa ca manager de proiect. Este un masterat extrem de practic, care îți oferă atât cunoștințele, cât și exercițiul aplicării instrumentelor de management al proiectelor și experiența lucrului în echipă.” (Adina Grigoroiu, CAPM – Consultant Colors in Projects)

”Participarea la cursurile masteratului de management al proiectelor a fost o experiență extraordinară pentru mine, în primul rand din punct de vedere profesional cât și personal. Am acumulat un bagaj foarte mare de cunoștințe de specialitate, pe care acum le aplic în cadrul job-ului, am cunoscut profesioniști în domeniu și mi-am facut prieteni noi. Absolvirea acestui program mi-a facilitat obținerea unui nou job in cadrul companiei în care lucrez. Recomand cu căldura aceste cursuri: metodele de predare sunt moderne, iar informațiile prezentate sunt extrem de actuale și utile.”
(Bianca-Simina Robescu – PMO Project Manager - Financial Account Management – HP)

”Pentru mine, faptul că am decis să urmez programul de masterat în managementul proiectelor din cadrul SNSPA reprezintă un motiv de mândrie, întrucât această alegere s-a dovedit a fi una foarte bună atât din perspectiva experienței în sine, cât și datorită corpului profesoral orientat spre un val mai actual de învățământ cu influențe de training. Recomand acest program masteral atât celor inițiați, care vor să aprofundeze, cât și celor care încă nu știu cu ce se mănâncă această profesie și vor să înțeleagă pașii de început." (Raul Stadler, PMP - PMO Manager Garanti Bank Romania)

Mai multe informații cu privire la acest masterat se pot obține de la coordonatorul masteratului, conf. univ.  dr. Loredana Vladu, [email protected].