Printati aceasta pagina

Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (locuri finanțate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă)

Conform Hotărârii Senatului SNSPA nr. 4/17.02.2022, în sesiunea iulie - septembrie 2022 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, aici.

Admiterea la studii universitare de licență, specializările Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Comunicare și Media Emergente se face pe baza mediei de la bacalaureat, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2022-2023. Departajarea candidaților în caz de medii egale se va face în funcție de media la limba română de la examenul de bacalaureat și a mediei de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, în caz că egalitatea persistă.

Candidaţii care optează pentru programul de licență Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) vor încărca pe platforma admitere.snspa.ro o scrisoare de motivație în limba engleză. Această scrisoare este necesară pentru certificarea competenței lingvistice a candidaților, se notează cu calificativul „admis” sau „respins” și nu intră în calculul notei de admitere. Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere.

Îndrumarul pentru scrisoarea de motivație se găsește aici.

Un candidat va fi repartizat la un singur program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget, indiferent de numărul opțiunilor sale. Candidații care doresc să urmeze și un al doilea program de studii simultan, conform prevederilor legale, pot evidenția acest lucru în platforma de admitere și vor fi repartizați conform opțiunilor și în raport cu media de concurs. Al doilea program de studii poate fi urmat doar în regim cu taxă. 

Candidaţii care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaţionale sau naţionale pot fi înmatriculaţi, fără concurs de admitere, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Sunt acceptați candidații care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare internaționale, sau premiul I, II, III, mențiune sau medalia de aur la olimpiadele școlare naționale, recunoscute de Ministerul Educației, la una din disciplinele: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ; ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ; ȘTIINȚE SOCIO-UMANE-FILOZOFIE; ISTORIE; ENGLEZĂ. În cazul concursurilor sau olimpiadelor multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare, comisia de admitere va decide relevanța pentru specializarea aleasă de candidat. Candidaţii trebuie să prezinte diploma de olimpic/diploma de concurs, în original, la înscriere.

Etapele admiterii

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape distincte:
A. Înscrierea pe platforma electronică și încărcarea tuturor documentelor prevăzute
B. Admiterea: afișarea listelor cu candidații declarați admiși și înmatricularea acestora.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de licență

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă e cazul;
 • copie carte (buletin) de identitate;
 • copie după documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: olimplici naționali sau internaționali, proveniți din centrele de plasament, absolvenți de licee din mediul rural, candidați de etnie romă.
 • copie după diploma de Bacalaureat sau echivalentă
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de licență

 • 1 - 15 iulie 2022 -  înscrierea candidaților online;
 • 16 iulie 2022 – afișarea rezultatelor în urma evaluării probei de competență lingvistică (pentru specializarea Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media);
 • 17 iulie 2022 - depunerea contestațiilor la proba de competență lingvistică;
 • 18 iulie 2022 – afișarea rezultatelor finale la proba de competență lingvistică;
 • 19 iulie 2022 – afișarea rezultatelor finale (buget, taxă și liste de așteptare – după ora 18.00);
 • 20 - 22 iulie 2022 - înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi pe locuri de buget (depunerea diplomei de Bacalaureat în original); 
 • 20 - 24 iulie 2021 - înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă.  

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2022-2023 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de licență este aici.

OBS! Medii obținute la admiterea 2021, pentru fiecare program, aici. 

 

Admiterea la Facultatea de Comunicare și Relații Publice pentru: 

 • românii de pretutindeni (pentru candidaţi români şi etnici români, cu domiciliul stabil în străinătate, conform actului de identitate) - click aici.
 • non-EU Citizens interested in becoming students at the College of Communication and Public Relations - click here.