nov 11, 2019

Modificare data CURS fata in fata la MRU -IFR an II


Cursul fata in fata la disciplina HR Metrics, anul II, MRU-IFR, din data de 07.12.2019 se va tine in data de 23.11.2019 orele 10:00 si 11:30, sala 317.

Vezi toate alertele